Tuesday, October 20, 2015

Ashta Dasa Shakthi Peetha Stotra


Ashta Dasa Shakthi Peetha Stotra


Lankayam Shankari devi, Kamakshi Kanchika pure
Pradyumne Shrinkhala devi, Chamunda Krouncha pattane

Goddess Shankari in Sri lanka, Kamakshi in Kanchipuram,
Goddess Shrinkhala in Pradyumna and Chamunda in Mysore
Alampure Jogulamba, Sri shaile Bhramarambika
Kolha pure Maha lakshmi, Mahurye Ekaveerika

Goddess Jogulamba in Alampur, Goddess Brhamarabika in Sri Shailam,
Goddess Maha Lakshmi in Kolhapur and Goddess Eka veera in Mahur
Ujjainyam Maha kali, Peethikayam Puruhutika
Odhyane Girija devi, Manikya Daksha vatike

Goddess Maha Kali in Ujjain Purhuthika in Peethika,
Goddess Girija in Odhyana and goddess Manikya in the house of Daksha,
Hari kshetre Kama rupi, Prayage Madhaveshwari
Jwalayam Vishnavi devi, Gaya Mangalya gourika

Goddess Kama rupi in the temple of Vishnu, Goddess Madhevaswari in Allahabad,
The flame gving Goddess in Jwala muki and Mangala Gouri in Gaya.
Varanasyam Vishalakshi, Kashmire tu Saraswati
Ashtadasha Shakti peethani, Yoginamapi durlabham

Goddess Visalakshi in Varanasi, Goddess Saraswathi in Kashmir,
Are the 18 houses of Shakthi, which are rare even to devas.
Sayamkale pathennityam, Sarva shatri vinashanam
Sarva roga haram divyam, Sarva sampatkaram shubham

No comments:

Post a Comment

Share |