Monday, January 27, 2014

Shri Mahalakshmi Mantra
Mahalakshmi Mantra lyrics in English and Sanskrit. This is the main mantra of Goddess Lakshmi. Chant this mantra daily for a specific number of times to get blessings of the goddess.
Om Shreem Hreem Shreem Kamale Kamalalaye Praseed Praseed Om Shreem Hreem Shreem Mahalakshmaye Namah ||
ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद
ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मयै नम:।।

Mata Lakshmi Narashima Karavalambam Strotram by Sri Adi Sankara
Srimat payonidhi nikethana chakra pane
Bhogeendra Bhoga mani rajitha punya moorthe
Yogeesa saswatha saranya Bhabdhi potha
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 1

Brahmendra Rudra Arka kireeta koti
Sangattithangri kamala mala kanthi kantha
Lakshmi lasath kucha saroruha raja hamsa
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 2

Samsara gora gahane charathe murare
Marogra bheekara Mruga pravardhithasya
Aarthasya mathsara nidha chain peedithasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 3

Samsara koopam adhi ghora Magadha moolam
Samprapya dukha satha sarpa samakulasya
Dheenasya Deva krupana padamagadasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 4

Samsara Sagara vishala karala kala
Nakra graham grasana nigraha vigrahasya
Vyagrasya raga rasanormini peedithasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 5

Samasra Vrukshamagha bheeja manantha karma
Sakha satham karana pathramananga pushpam
Aroohasya dukha phalitham pathatho dayalo
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 6

Samsara sarpa Ghana vakthra bhyogra theevra
Damshtra karala visha daghdha vinashta murthe
Naagari vahana sudhabhdhi nivasa soure
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 7

Samsara dava dahanathura Bheekaroru
Jwala valee birathi dhighdha nooruhasya
Thwat pada padma sarasi saranagathasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 8

Samsara Jala pathithasya Jagan nivasa
Sarvendriyartha badisartha jashopamasya
Proth Ganditha prachoora thaluka masthakasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 9

Samsara bheekara kareeendra karabhigatha
Nishpishta marmma vapusha sakalarthi nasa
Prana prayana bhava bhhethi samakulasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 10

Andhasya me viveka maha danasya
Chorai prabho bhalibhi rindriya nama deyai
Mohanda koopa kuhare vinipathathasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 11

Baddhvaa gale yamabhataa bahutarjayantah
Karshhanti yatra bhavapaashashatairyutam maam.
Ekaakinam paravasham chakitam dayaalo
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 12

Lakshmi pathe Kamala nabha suresa vishno
Vaikunta Krishna Madhu soodhana pushkarksha
Brahmanya kesava janardhana vasudeva
Devesa dehi krupanasya karavalambam 13

Ekena chakramaparena karena shamkha-
Manyena sindhutanyaaamavalambya tishhthan
Vaame karena varadaabhayapadmachihnam
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 14

Samsaara saagara nimajjana muhyamaanam
diinam vilokaya vibho karunaanidhe maam
prahlaada kheda parihaara paraavataara
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 15

Prahlaada naarada paraashara pundariika-
vyaasaadi bhaagavata pungavah rinnivaasa
Bhaktaanurakta paripaalana paarijaata
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 16

Lakshhminrisimha charana abja madhuvratena
Stotram kritam shubhakaram bhuvi shankarena
Ye tatpathanti manujaa haribhakti yuktaa
Ste yaanti tatpada saroja makhandaruupam 17

Friday, January 24, 2014

Lord Shri Ganesh Useful Mantras For Wealth and Prosperity
GANESHA Mantra OM VAKRATUNDA MAHAKAYA SURYAKOTI SAMAPRABHA NIRVIGNAM KURU ME DEVA SARVA KARYESHU SARVADHA
Meaning O. Lord Ganesha, of the large body, the curved trunk, who shines with the lustre of a million suns, please make life and my work free of abstracles, forever.

Lord Ganesh Beautful Wallpapers Part I

Lord Ganesh Beautifl Wallpapers Part II

Wednesday, January 15, 2014

Sree Lakshmi Kubera ManthrahaOm Sreem Hreem Cleem Maha Ashta Iswarya Sampathu Aadhi Dhiyudha Maha Kubera Managala Sarva Bhagya Sudharsana Sanka ChakraPadma Ghadhayudha Sree Lakshmi Narayana Dhevaya Namaha

Kubera Mantra

Om Sreem Hreem Cleem Dhana Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Gnana Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Veera Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Yoga Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Sarva Sowbhagya Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Sarva Thejesa Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Jana Vasya Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Kantha Sakthi Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Jaya Vijaya Kubera Dhevaya Namahaya Om Sreem Hreem Cleem Iem Sree Lakshmee Kamala Dharinye Simha Vahinye Namaha.

KUBERA GAYATHRI Mantra -

'Om Yaksha Rajaya Vidhmaya Alikadeesaya Deemahe Tanna Kubera Prechodayath."

Lord Kubera Astottara SatanamavaliOm Kuberayanamaha
Om DanadayaOm Srimate
Om Yakeshsaya
Om Kuhyakeswaraya
Om Nidisaya
Om Sankarasakaya
Om Malalakshminivasa bhuvaye
Om Mahapadmanideesaya
Om Poornaya
Om Samkyakya nidinadhayaa
Om Mukyarakya nidi priyaya
Om Sukhashousta nidinayakaya
Om Mukunda nidi nayakaya
Om Kundakya nidinadaya
Om Neela nityadepaya
Om MahateOm Varanityadipaya
Om Pujyaya
Om Lakshmisamrajyadhayakaya
Om IlipilapatayeOm Kulochitaya
Om Aswaroopaya
Om Viswavamdyaya
Om Visheshagyanaya
Om Visaradaya
Om NashakoobranadhayA
Om Manigreevapritaye
Om Ghudamantraya
Om Vaisravanaya
OmChitralekhapriyaya
Om Ekapinkaya
Om Alakadhisaya
Om Poulastyaya
Om Kailasyasilanilayaya
Om Rayadhaya
Om ravanagrajaya
Om Chitraradhaya
Om Udyanaviharaya
Om Vihara Sukutoohalaya
Om Mahotsyahaya
Om Mahapragnaya
Om Anganadhaya
Om Somaya
Om Sowmyadigweeswaraya
Om Punayatamne
Om Puroohatasritraya
Om Sarwapunyaneswaraya
Om Nityakeertaya
Om Paramasantatamneya
Om Yaksharaje
Om Yakshinivrutaya
Om Kinnresaya
Om Kadgayudhaya
Om Vasine
Om Eesanadakshapardhastaya
Om Dharmasmuk Samstitaya
Om Niteswaraya
Om Danadakshaya
Om Astalakshmi Asritayaa
Om ManushyadharamnyeOm Skrutaya
Om Kosalakshmi samstitaya
Om Danalakshmi Nityvasaya
Om Danyalakshmi Nivasabhuvaye
Om Aswalakshmi sadavasaya
Om Gajalakshmi Stiralaya
Om Rajyalakshmi Janmagehaya
Om Dairyalakshmi Krupasrayaa
Om Akandeswaryasamyuktaya
Om Nityanandaya
Om Sukhasrayaya
Om Nityatruptaya
Om Nithitarai
Om Nrasaya
Om Nirupapradaya
Om Nityakamaya
Om Nirakshasaya
Om Nirupadikvasa
Om Bhuvaaye
Om Santaya
Om Sarvagunopetaya
Om Kuberaya

Monday, January 13, 2014

Shirdi saibaba 108 ashtothram


aum shree saaye naadhaaya nama

aum shree laxmi naaraayanaaya nama

aum shree krishna raama shiva maaruthyaadhi rupaaya nama

aum shesha shaayene nama

aum godhavari thadashiradi vaasine namah

aum baktha shrudhaalayaaya namah

aum sarva shruthvaasine namah

aum boodhaa vaasaaya namah

aum boodha bavisyath paava varji dhaaya namah

aum kaalaa dheedhaaya namah

aum kaalaaya namah

aum kaala kaalaaya namah

aum kaala dhar badha manaaya namah

aum mruth yunjayaaya namah

aum amarthyaaya namah

aum marthyaa bayapradhaaya nama

aum jeevaa dhaaraaya namah

aum sarvaa dhaaraaya namah

aum bakthaavana samarthaaya namah

aum bakthaavana pradhik gnaaya namah

aum anna vasthra dhaaaya nama

aum aarokya sheshama dhaaya namah

aum dhana maangalya pradhaaya namah

aum ruthi sithi dhaaya namah

aum puthra mithra kalathra bandhu dhaaya namah

aum yooga shesha mava haaya namah

aum aabath baandha vaaya namah

aum maarga bandhavee namah

aum bukthi mukthi svargaa bavarga dhaaya namah

aum priyaaya nama

aum preethi vardha naaya namah

aum andhar yaamine namah

aum sachi dhaathmane namah

aum aanan dhaaya namah

aum aanandha dhaaya namah

aum paramesh varaaya namah

aum para brahmanee namah

aum para maathmanee namah

aum gnana svarubinee namah

aum jagadhaa pithre namah

aum bakthaanaam maathru thaathru pidhaa mahaaya namah

aum baktha baya pradhaaya namah

aum baktha paraa dheenaaya namah

aum bakthaa nukraha kaadha raaya namah

aum saranaa kadha vathsalaaya namah

aum bakthi sakthi pradhaaya namah

aum gnana vairaakya dhaaya namah

aum prema pradhaaya namah

aum samsaya srudhaya thelar balya paabakarma vaasanaa shaya karaaya namah

aum hrudhaya krandhi bedha kaaya namah

aum karmath vamsine namah

aum sutha sath vasthi dhaaya namah

aum gunaa dheedha gunaath manee namah

aum anandha kalyaana gunaaya namah

aum amidha paraakra maaya namah

aum jayinee namah

aum dhoo dharshaa shesap yaaya namah

aum abaraaji dhaaya namah

aum thriloo kesu askandhitha kadhaye namah

aum asakyarahi dhaaya namah

aum sarva sakthi murthaye namah

aum suruba sundha raaya namah

aum sulosanaaya namah

aum bahurooba vishva murthaye namah

aum arubaavyak dhaaya namah

aum asindhaaya namah

aum soosha maaya namah

aum svaandhar yaaminee namah

aum manovaaga dhidhaaya namah

aum prema murthaye namah

aum soola badhurla baaya namah

aum asahaaya sahaayaaya namah

aum anaadha naadha dheena bandhave namah

aum sarva baarap rudhe namah

aum agarmaanega karma soogarmine namah

aum punya sravana keethanaaya namah

aum theerthaaya namah

aum vaasu dhevaaya namah

aum sadhaam gadhaye namah

aum sath paraaya naaya namah

aum loga naadhaaya namah

aum bavanaa nagaaya namah

aum amrudhaam savee namah

aum baaskara prabaaya namah

aum brumha sarya thapas saryaadhe suvradhaaya namah

aum sathya dharma paraaya naaya namah

aum sithes svaraaya namah

aum sitha sangal paaya namah

aum yoogesh svaraaya namah

aum bagavadhe namah

aum baktha vathsalaaya namah

aum sath purushaaya namah

aum purushotha maaya namah

aum sathya thathva podhagaaya namah

aum kaamaadhi sarva akgnana thvam sine namah

aum abedha nandhaanu bavapra dhaaya namah

aum shama sarvamadha samma dhaaya namah

aum dhashinaa murthaye namah

aum vengadesra manaaya namah

aum athpudhaa nandha saryaaya namah

aum prapannaar thee haraaya namah

aum samsaara sarva dhukka sayaka raaya namah

aum sarvavith sarva dhaumu kaaya namah

aum sarvaandhar bahisthe dhaaya namah

aum sarva mangala garaaya namah

aum sarvaa peesta pradhaaya namah

aum samarasa sanmaarga sthaapa naaya namah

Aum Sree Shamarrtha Sadguru Sai Naathaya Namah

Share |