Monday, January 27, 2014

Mata Lakshmi Narashima Karavalambam Strotram by Sri Adi Sankara
Srimat payonidhi nikethana chakra pane
Bhogeendra Bhoga mani rajitha punya moorthe
Yogeesa saswatha saranya Bhabdhi potha
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 1

Brahmendra Rudra Arka kireeta koti
Sangattithangri kamala mala kanthi kantha
Lakshmi lasath kucha saroruha raja hamsa
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 2

Samsara gora gahane charathe murare
Marogra bheekara Mruga pravardhithasya
Aarthasya mathsara nidha chain peedithasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 3

Samsara koopam adhi ghora Magadha moolam
Samprapya dukha satha sarpa samakulasya
Dheenasya Deva krupana padamagadasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 4

Samsara Sagara vishala karala kala
Nakra graham grasana nigraha vigrahasya
Vyagrasya raga rasanormini peedithasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 5

Samasra Vrukshamagha bheeja manantha karma
Sakha satham karana pathramananga pushpam
Aroohasya dukha phalitham pathatho dayalo
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 6

Samsara sarpa Ghana vakthra bhyogra theevra
Damshtra karala visha daghdha vinashta murthe
Naagari vahana sudhabhdhi nivasa soure
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 7

Samsara dava dahanathura Bheekaroru
Jwala valee birathi dhighdha nooruhasya
Thwat pada padma sarasi saranagathasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 8

Samsara Jala pathithasya Jagan nivasa
Sarvendriyartha badisartha jashopamasya
Proth Ganditha prachoora thaluka masthakasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 9

Samsara bheekara kareeendra karabhigatha
Nishpishta marmma vapusha sakalarthi nasa
Prana prayana bhava bhhethi samakulasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 10

Andhasya me viveka maha danasya
Chorai prabho bhalibhi rindriya nama deyai
Mohanda koopa kuhare vinipathathasya
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 11

Baddhvaa gale yamabhataa bahutarjayantah
Karshhanti yatra bhavapaashashatairyutam maam.
Ekaakinam paravasham chakitam dayaalo
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 12

Lakshmi pathe Kamala nabha suresa vishno
Vaikunta Krishna Madhu soodhana pushkarksha
Brahmanya kesava janardhana vasudeva
Devesa dehi krupanasya karavalambam 13

Ekena chakramaparena karena shamkha-
Manyena sindhutanyaaamavalambya tishhthan
Vaame karena varadaabhayapadmachihnam
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 14

Samsaara saagara nimajjana muhyamaanam
diinam vilokaya vibho karunaanidhe maam
prahlaada kheda parihaara paraavataara
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 15

Prahlaada naarada paraashara pundariika-
vyaasaadi bhaagavata pungavah rinnivaasa
Bhaktaanurakta paripaalana paarijaata
Lakshmi Nrusimha Mama Dehi Karavalambam 16

Lakshhminrisimha charana abja madhuvratena
Stotram kritam shubhakaram bhuvi shankarena
Ye tatpathanti manujaa haribhakti yuktaa
Ste yaanti tatpada saroja makhandaruupam 17

No comments:

Post a Comment

Share |