Wednesday, January 15, 2014

Sree Lakshmi Kubera ManthrahaOm Sreem Hreem Cleem Maha Ashta Iswarya Sampathu Aadhi Dhiyudha Maha Kubera Managala Sarva Bhagya Sudharsana Sanka ChakraPadma Ghadhayudha Sree Lakshmi Narayana Dhevaya Namaha

Kubera Mantra

Om Sreem Hreem Cleem Dhana Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Gnana Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Veera Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Yoga Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Sarva Sowbhagya Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Sarva Thejesa Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Jana Vasya Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Kantha Sakthi Kubera Dhevaya Namaha Om Sreem Hreem Cleem Jaya Vijaya Kubera Dhevaya Namahaya Om Sreem Hreem Cleem Iem Sree Lakshmee Kamala Dharinye Simha Vahinye Namaha.

KUBERA GAYATHRI Mantra -

'Om Yaksha Rajaya Vidhmaya Alikadeesaya Deemahe Tanna Kubera Prechodayath."

No comments:

Post a Comment

Share |