Wednesday, January 15, 2014

Lord Kubera Astottara SatanamavaliOm Kuberayanamaha
Om DanadayaOm Srimate
Om Yakeshsaya
Om Kuhyakeswaraya
Om Nidisaya
Om Sankarasakaya
Om Malalakshminivasa bhuvaye
Om Mahapadmanideesaya
Om Poornaya
Om Samkyakya nidinadhayaa
Om Mukyarakya nidi priyaya
Om Sukhashousta nidinayakaya
Om Mukunda nidi nayakaya
Om Kundakya nidinadaya
Om Neela nityadepaya
Om MahateOm Varanityadipaya
Om Pujyaya
Om Lakshmisamrajyadhayakaya
Om IlipilapatayeOm Kulochitaya
Om Aswaroopaya
Om Viswavamdyaya
Om Visheshagyanaya
Om Visaradaya
Om NashakoobranadhayA
Om Manigreevapritaye
Om Ghudamantraya
Om Vaisravanaya
OmChitralekhapriyaya
Om Ekapinkaya
Om Alakadhisaya
Om Poulastyaya
Om Kailasyasilanilayaya
Om Rayadhaya
Om ravanagrajaya
Om Chitraradhaya
Om Udyanaviharaya
Om Vihara Sukutoohalaya
Om Mahotsyahaya
Om Mahapragnaya
Om Anganadhaya
Om Somaya
Om Sowmyadigweeswaraya
Om Punayatamne
Om Puroohatasritraya
Om Sarwapunyaneswaraya
Om Nityakeertaya
Om Paramasantatamneya
Om Yaksharaje
Om Yakshinivrutaya
Om Kinnresaya
Om Kadgayudhaya
Om Vasine
Om Eesanadakshapardhastaya
Om Dharmasmuk Samstitaya
Om Niteswaraya
Om Danadakshaya
Om Astalakshmi Asritayaa
Om ManushyadharamnyeOm Skrutaya
Om Kosalakshmi samstitaya
Om Danalakshmi Nityvasaya
Om Danyalakshmi Nivasabhuvaye
Om Aswalakshmi sadavasaya
Om Gajalakshmi Stiralaya
Om Rajyalakshmi Janmagehaya
Om Dairyalakshmi Krupasrayaa
Om Akandeswaryasamyuktaya
Om Nityanandaya
Om Sukhasrayaya
Om Nityatruptaya
Om Nithitarai
Om Nrasaya
Om Nirupapradaya
Om Nityakamaya
Om Nirakshasaya
Om Nirupadikvasa
Om Bhuvaaye
Om Santaya
Om Sarvagunopetaya
Om Kuberaya

No comments:

Post a Comment

Share |