God Photos: Lord Rama With Veer Hanuman

Wednesday, February 1, 2017

Lord Rama With Veer HanumanLord Shri Hanuman Stotras For Wealth And Prosperity

Om namo bhagavate vichitra veera hanumathe

Pralaya kalanala prajwalanaya, Pratapa vajra dehaya, Anjani Garbha sambhutaya,

prakata vikrama veera daitya danava yaksha rakshogana graha bandhanaya

bhootagraha bandhanaya, pretagraha bandhanaya,

pisachagraha bandhanaya, sakini dakini graha bandhanaya

kakini kamini graham bandhanaya, brahmagraha bandhanaya

brahma rakshasa graha bandhanaya, choragraha bandhanaya

maareegraha bandhanaya

yehi yehi agacha agacha avesaya avesaya mama hrudaya pravesaya pravesaya

sphura sphura prasphura prasphura satyam kathaya

vyaghramukha bandhana sarpamukha bandhana rajamukha bandhana

narimukha bandhana sabhamukha bandhana satrumukha bandhana sarvamukha bandhana

lanka prasada bhanjana amukam may vasamanaya

kleem kleem kleem hreem sreem sreem rajanam vasamanaya

sreem hreem kleem streenam akarshaya akarshaya

satrunmardaya mardaya maraya maraya choornaya choornaya

khe khe sree Ramachandrajnaya mama karyasiddhim kuru kuru

om hram hreem hroom hraim hroum hra: phat swaha

vichitra veera hanuman mama sarva satrun bhasma

kuru kuru hana hana hum phat swaha.1 comment:

Share |