Friday, July 4, 2014

How To Perform Lord Kubera Pooja
KUBERA PUJA MANTRA
Dhana Danya Namasthubyam Nidhi Padma Te Namah
Bhavanthu Tvat Prasadan me Dhanadanyathi Sampatha
Kuberam Pushpagatham Nidhin Navabiryutham
Svarna Vanram pingasham means a Dhavanamyaham!!
Naravahana Yakhsesa serva puniya laniaswara
Avasitho Maya Bandhya Pujam Ma sapalam Kuru!!
Sri Kuberaya Wamah Shodaka Pujam Karishey
Sri Kubera Namah Avahayami
Sri Argyam Samarpayami
Sri Padyam Achamaniyam Samarpayami
Sri Snanam Samarpayami
Sri Vastram Samarpayami
Sri Gandan Darayami Samarpayami
Sri Pushpani Samarpayami
Sri Dhoopa Deepam Samarpayami
Sri Naivedhyam Samarpayami
Sri Karpura Neerajanam Samarpayami
Om Bhu, Om Bhu, Om suvah, Om Mahah, Om Janah, Om Jayaka, Om Taph Om Satyam,Om Tatsavithurvarenyam, Bargodevasya Demahi, Deeyajone Prochodayat....

No comments:

Post a Comment

Share |