God Photos: Lord Hanuman 108 Names

Pages

Monday, August 6, 2018

Lord Hanuman 108 Names


Lord Hanuman Ashtotarshatnmavali


1 Om Anjaneyaya Namaha

2 Om Mahaviraya Namaha

3 Om Hanumate Namaha

4 Om Marutatmajaya Namaha

5 Om Tatvagyanapradaya Namaha

6 Om Sitadevimudrapradayakaya Namaha

7 Om Ashokavanakachchhetre Namaha

8 Om Sarvamayavibhananaya Namaha

9 Om Sarvabandhavimoktre Namaha

10 Om RakshovidhvaNsakarakaya Namaha

11 Om Paravidya Pariharaya Namaha

12 Om Para Shaurya Vinashakaya Namaha

13 Om Paramantra Nirakartre Namaha

14 Om Parayantra Prabhedakaya Namaha

15 Om Sarvagraha Vinashine Namaha

16 Om Bhimasena SahayakrIthe Namaha

17 Om Sarvadukhah Haraya Namaha

18 Om Sarvalokacharine Namaha

19 Om Manojavaya Namaha

20 Om Parijata Drumulasthaya Namaha

21 Om Sarva Mantra Svarupaya Namaha

22 Om Sarva Tantra Svarupine Namaha

23 Om Sarvayantratmakaya Namaha

24 Om Kapishvaraya Namaha

25 Om Mahakayaya Namaha

26 Om Sarvarogaharaya Namaha

27 Om Prabhave Namaha

28 Om Bala Siddhikaraya Namaha

29 Om Sarvavidya Sampattipradayakaya Namaha

30 Om Kapisenanayakaya Namaha

31 Om Bhavishhyathchaturananaya Namaha

32 Om Kumara Brahmacharine Namaha

33 Om Ratnakundalaya Namaha

34 Om Diptimate Namaha

35 Om Chanchaladvalasanadhaya Namaha

36 Om Lambamanashikhojvalaya Namaha

37 Om Gandharva Vidyaya Namaha

38 Om Tatvajnaya Namaha

39 Om Mahabala Parakramaya Namaha

40 Om Karagraha Vimoktre Namaha

41 Om Shrinkhala Bandhamochakaya Namaha

42 Om Sagarottarakaya Namaha

43 Om Pragyaya Namaha

44 Om Ramadutaya Namaha

45 Om Pratapavate Namaha

46 Om Vanaraya Namaha

47 Om Kesarisutaya Namaha

48 Om Sitashoka Nivarakaya Namaha

59 Om Anjanagarbha Sambhutaya Namaha

50 Om Balarkasadrashananaya Namaha

51 Om Vibhishhana Priyakaraya Namaha

52 Om Dashagriva Kulantakaya Namaha

53 Om Laxmanapranadatre Namaha

54 Om Vajra Kayaya Namaha

55 Om Mahadyuthaye Namaha

56 Om Chiranjivine Namaha

57 Om Rama Bhaktaya Namaha

58 Om Daitya Karya Vighatakaya Namaha

59 Om Akshahantre Namaha

60 Om Kajnchanabhaya Namaha

61 Om Pajnchavaktraya Namaha

62 Om Maha Tapase Namaha

63 Om Lankini Bhajnjanaya Namaha

64 Om Shrimate Namaha

65 Om Simhika Prana Bhanjanaya Namaha

66 Om Gandhamadana Shailasthaya Namaha

67 Om Lankapura Vidayakaya Namaha

68 Om Sugriva Sachivaya Namaha

69 Om Dhiraya Namaha

70 Om Shuraya Namaha

71 Om Daityakulantakaya Namaha

72 Om Suvarchalarchitaya Namaha

73 Om Tejase Namaha

74 Om Ramachudamanipradayakaya Namaha

75 Om Kamarupine Namaha

76 Om Pingalakshaya Namaha

77 Om Vardhi Mainaka Pujitaya Namaha

78 Om Kabalikrita Martanda Mandalaya Namaha

79 Om Vijitendriyaya Namaha

80 Om Ramasugriva Sandhatre Namaha

81 Om Mahiravana Mardhanaya Namaha

82 Om Sphatikabhaya Namaha

83 Om Vagadhishaya Namaha

84 Om Navavyakritapanditaya Namaha

85 Om Chaturbahave Namaha

86 Om Dinabandhuraya Namaha

87 Om Mayatmane Namaha

88 Om Bhaktavatsalaya Namaha

89 Om Sanjivananagayartha Namaha

90 Om Suchaye Namaha

91 Om Vagmine Namaha

92 Om Dridhavrataya Namaha

93 Om Kalanemi Pramathanaya Namaha

94 Om Harimarkata Markataya Namaha

95 Om Dantaya Namaha

96 Om Shantaya Namaha

97 Om Prasanatmane Namaha

98 Om Shatakantamudapahartre Namaha

99 Om Yogine Namaha

100 Om Ramakatha Lolaya Namaha

101 Om Sitanveshana Pathitaya Namaha

102 Om Vajradranushhtaya Namaha

103 Om Vajranakhaya Namaha

104 Om Rudra Virya Samudbhavaya Namaha

105 Om Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namaha

106 Om Partha Dhvajagrasamvasine Namaha

107 Om Sharapamjarabhedhakaya Namaha

108 Om Dashabahave Namaha

No comments:

Post a Comment

Share |