Wednesday, March 26, 2014

Sri Satyanarayana Ashtotaram
Sri Satynarayana Swamy Ashtotharam

Om Satyadevaya Namaha
Om Satyatmane Namaha
Om Satyabhuutaya Namaha
Om Satyapurushhaya Namaha
Om Satyanathaya Namaha
Om Satyasaxine Namaha
Om Satyayogaya Namaha
Om Satyagyanaya Namaha
Om Satyagyanapriyaya Namaha
Om Satyanidhaye Namaha
Om Satyasambhavaya Namaha
Om Satyaprabhuve Namaha
Om Satyeshvaraya Namaha
Om Satyakarmane Namaha
Om Satyapavitraya Namaha
Om Satyama.Ngalaya Namaha
Om Satyagarbhaya Namaha
Om Satyaprajapataye Namaha
Om Satyavikramaya Namaha
Om Satyasiddhaya Namaha
Om Satyachyutaya Namaha
Om Satyaviiraya Namaha
Om Satyabodhaya Namaha
Om Satyadharmaya Namaha
Om Satyagrajaya Namaha
Om Satyasa.Ntushhtaya Namaha
Om Satyavarahaya Namaha
Om Satyaparayanaya Namaha
Om Satyapuurnaya Namaha
Om Satyaushhadhaya Namaha
Om Satyashashvataya Namaha
Om Satyapravardhanaya Namaha
Om Satyavibhave Namaha
Om Satyajyeshhthaya Namaha
Om Satyashreshhthaya Namaha
Om Satyavikramine Namaha
Om Satyadhanvine Namaha
Om Satyamedhaya Namaha
Om Satyadhiishaya Namaha
Om Satyakratave Namaha
Om Satyakalaya Namaha
Om Satyavatsalaya Namaha
Om Satyavasave Namaha
Om Satyameghaya Namaha
Om Satyarudraya Namaha
Om Satyabrahmane Namaha
Om SatyamrItaya Namaha
Om SatyavedanGaya Namaha
Om Satyachaturatmane Namaha
Om Satyabhoktre Namaha
Om Satyashuchaye Namaha
Om Satyarjitaya Namaha
Om Satye.Ndraya Namaha
Om Satyasa.Ngaraya Namaha
Om Satyasvargaya Namaha
Om Satyaniyamaya Namaha
Om Satyamedhaya Namaha
Om Satyavedyaya Namaha
Om Satyapiiyuushhaya Namaha
Om Satyamayaya Namaha
Om Satyamohaya Namaha
Om Satyasurana.Ndaya Namaha
Om Satyasagaraya Namaha
Om Satyatapase Namaha
Om Satyasi.Nhaya Namaha
Om SatyamrIgaya Namaha
Om Satyalokapalakaya Namaha
Om Satyasthitaya Namaha
Om Satyadikpalakaya Namaha
Om Satyadhanurdharaya Namaha
Om Satyambujaya Namaha
Om Satyavakyaya Namaha
Om Satyagurave Namaha
Om Satyanyayaya Namaha
Om Satyasaxine Namaha
Om Satyasa.NvrItaya Namaha
Om Satyasampradaya Namaha
Om Satyavahnaye Namaha
Om Satyavayuve Namaha
Om Satyashikharaya Namaha
Om Satyana.Ndaya Namaha
Om Satyadhirajaya Namaha
Om Satyashriipadaya Namaha
Om Satyaguhyaya Namaha
Om Satyodaraya Namaha
Om SatyahrIdayaya Namaha
Om Satyakamalaya Namaha
Om Satyanalaya Namaha
Om Satyahastaya Namaha
Om Satyabahave Namaha
Om Satyamukhaya Namaha
Om Satyajihvaya Namaha
Om Satyadau.Nshhtraya Namaha
Om Satyanashikaya Namaha
Om Satyashrotraya Namaha
Om Satyachakase Namaha
Om Satyashirase Namaha
Om Satyamukutaya Namaha
Om Satyambaraya Namaha
Om Satyabharanaya Namaha
Om Satyayudhaya Namaha
Om Satyashrivallabhaya Namaha
Om Satyaguptaya Namaha
Om Satyapushkaraya Namaha
Om Satyadhridaya Namaha
Om Satyabhamavatarakaya Namaha
Om SatyagrIharupine Namaha
Om Satyapraharanayudhaya Namaha
ta

No comments:

Post a Comment

Share |